Privacy statement

Wij respecteren de privacy van iedereen die met Dejima in aanraking komt. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Dejima omgaat met persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • voor-en achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • functie naam;
 • overige persoonsgegevens die u actief aan ons heeft verstrekt door met ons te corresponderen of telefonisch contact met ons op te nemen.

2) Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan of verdiepen van uw relatie met Dejima.

Dejima gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

om de klant-leverancierrelatie uit te voeren;
om contact met u op te kunnen nemen en te kunnen reageren op door u gestelde vragen;
om u te informeren over onze diensten en ons assortiment;
om contact met u op te kunnen nemen over producten en/of diensten die u aan ons levert;
voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
voor het behandelen van geschillen en het uitvoeren van audits.
Bij verwerking wordt voldaan aan een of meer van de volgende rechtsgronden:

je hebt toestemming gegeven voor de verwerking;

 • verwerking noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; verwerking behartigt de gerechtvaardigde belangen van Dejima zonder uw belang te schaden.
 • Voor de doeleinden 2, 3, en 4 en 6 hierboven doet Dejima een beroep op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigde belang van Dejima is in dergelijke gevallen haar marketingbelang, intern beheer of het uitvoeren van een audit waarbij het nodig kan zijn om uw persoonsgegevens te delen met groepsmaatschappijen.

3) Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Dejima bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Uw gegevens worden verwijderd op het moment dat deze niet meer relevant zijn, tenzij Dejima wettelijk verplicht is uw persoonsgegevens langer te bewaren of wanneer uw gegevens bewaard moeten worden in verband met een geschil.

4) Delen met anderen
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens alleen met groepsmaatschappijen worden gedeeld om contact met u op te kunnen nemen.

Bovendien verstrekt Dejima geen persoonsgegevens aan derden die de gegevens voor eigen doeleinden gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer u vooraf toestemming heeft gegeven voor het verstrekken of wanneer het wettelijk verplicht is de gegevens te verstrekken.

 

5) Overboeking naar het buitenland
Als uw persoonsgegevens worden gedeeld met onze groepsmaatschappijen, kunnen uw persoonsgegevens ook worden verwerkt in landen buiten de EU waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, heeft Dejima daarom een ​​contract voor gegevensuitwisseling gesloten met de groepsmaatschappijen op basis van een modelcontract van de Europese Commissie.

U kunt een kopie van de garantie verkrijgen via onderstaande contactgegevens.

6) Gegevensbescherming
Dejima neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en ongeoorloofde wijziging, ongewenste openbaarmaking, misbruik of verlies van uw gegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dejima.nl

7) Uw rechten
Op grond van de wet heeft u verschillende rechten. Wij zetten de rechten voor je op een rij.

 • Recht op inzage: het recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals verwerkt door Dejima;
 • Recht op rectificatie en verwijdering: het recht om uw gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen als uw gegevens niet (meer) correct zijn, of als de verwerking niet (meer) gerechtvaardigd is;
 • Recht van bezwaar: betekent dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • Recht op beperking van de verwerking: voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Dit betekent in het kort dat Dejima de verwerking van de gegevens tijdelijk zal "bevriezen";
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om uw opgeslagen gegevens in een eenvoudig, machineleesbaar formaat naar u te laten overdragen of op uw verzoek naar een andere verantwoordelijke persoon te laten verzenden;
 • Intrekken toestemming: u heeft dit recht voor zover wij gegevens van u verwerken op basis van uw toestemming. U heeft het recht om een ​​eenmaal verleende toestemming in te trekken. Wij stoppen dan direct met het verwerken van uw gegevens.

8) Aanpassing
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen op de website van Dejima worden gepubliceerd.
Dejima kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet in deze privacyverklaring zijn vermeld. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens voor deze nieuwe doeleinden te gebruiken, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonsgegevens en om u de mogelijkheid te bieden uw deelname te weigeren.

9) Informatie
Als je meer informatie wilt over Dejima, ons privacybeleid, of een verzoek wilt indienen om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, neem dan contact met ons op via onderstaand adres. We reageren zo snel mogelijk - binnen vier weken - op uw verzoek.

Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.